طراحي، توليد و توسعه سامانه‌هاي نرم‌افزاري

  • طراحي، توليد و توسعه سامانه‌هاي بانکي.
  • طراحي ، توليد و توسعه سامانه‌هاي پرداخت.
  • طراحي , توليد و توسعه سامانه‌هاي مديريت کانال.
  • طراحي، توليد و توسعه باشگاه مشتريان.
  • طراحي، توليد و توسعه سامانه‌هاي کيف پول الکترونيک.
  • طراحي، توليد و توسعه نرم افزارهاي پايانه فروشگاهي و درگاه پرداخت.
  • طراحي, توليد و توسعه سامانه‌هاي مانيتورينگ.
  • طراحي, توليد و توسعه انواع سامانه‌هاي نرم افزاري کاربردي